woolrich daunenjacke damen Woolrich Damen Woolrich Abiti woolrich outlet italia woolrich outlet online

Kurs zdrowego  gotowania

burger

W cza­sach gdy królują Fast foody a sklepy zarzu­cane są pro­duk­tami spoży­w­czymi zaw­ier­a­ją­cymi chemiczne dodatki, cukier oraz tłuszcze szkodliwe dla zdrowia konieczna staje się edukacja pra­cown­ików restau­racji które pozostają ostat­nią przys­tanią dla kon­sumen­tów poszuku­ją­cych zdrowej żywności. Klient staje się coraz bardziej wyma­ga­jący. Coraz więcej osób odwiedza­ją­cych restau­racje pyta o zdrowe dania bez cukru, diete­ty­czne oraz wege­tari­ańskie czy nawet wegańskie.

Obec­nie w Polsce osoby sto­su­jące różnego rodzaju diety (np. wege­tari­ańskie) mają trud­ności ze spoży­ciem posiłku w więk­szości restau­racji. Zwykle dania np. bezmięsne stanowią jedynie sałatki. Ser­wowane posiłki dodatkowo zaw­ier­ają głównie pro­dukty smażone, tłuste i

ciężkos­trawne co dodatkowo zniechęca do ich zamaw­ia­nia. W kar­cie menu bardzo często brakuje potraw opar­tych na pełnoziar­nistych pro­duk­tach zbożowych czy też rośli­nach strączkowych, które stanowią źródło błon­nika, białka i witamin.

Praw­idłowo zbi­lan­sowana dieta

jedzenie_312.11.2012 Insty­tut Żywności i Żywienia oświad­czył iż praw­idłowo zbi­lan­sowane diety zapew­ni­ają korzyści zdrowotne przy zapo­b­ie­ga­niu i lecze­niu wielu chorób (tj. otyłość, cukrzyca, nad­ciśnie­nie tęt­nicze, niek­tóre nowot­wory, stany zwyrod­nieniowe, dna moczanowa). Jedynie uroz­maicona i odpowied­nio zbi­lan­sowana dieta (np. wege­tari­ańska i wegańska), które dostar­czają wszys­t­kich skład­ników odży­w­czych, wit­a­min i min­er­ałów zapew­ni­ają pełne zdrowie i radość ze spoży­wa­nia smacznych posiłków. Zdrowe, wege­tari­ańskie posiłki bardzo chęt­nie spoży­wane są również przez osoby żywiące się w sposób trady­cyjny, ponieważ są smaczne, sycące i dają możli­wość poz­nawa­nia nowych smaków.

Co dzięki nim zyskasz:

Uczest­nicy szkoleń będą mogli posz­erzyć swoją wiedzę na temat zdrowego odży­wia­nia oraz przy­go­towywa­nia zdrowych potraw na bazie nat­u­ral­nych skład­ników. Prak­ty­czna wiedza zdobyta pod­czas szkole­nia poz­woli przy­go­towywać zdrowe dania w szy­bki i eko­nom­iczny sposób.

food2Pod­czas szkoleń teo­re­ty­cznych uczest­nicy zdobędą wiedzę z zakresu praw­idłowego bilan­sowa­nia posiłków dla osób w różnym wieku, sto­su­jący diety bezm­leczne, bezg­lutenowe, diete­ty­czne i wege­tari­ańskie. Zyskają wiedzę z zakresu najnowszych norm żywienia, bez­pieczeństwa żywności i żywienia, zasad przy­go­towywa­nia posiłków, wartości odży­w­czej pro­duk­tów i potraw. Dodatkowo pod­czas szkoleń przeprowadzane będą ciekawe zada­nia prak­ty­czne pozwala­jące akty­wiz­ować grupę, pokazu­jące przełoże­nie teorii na prak­tykę. Dzięki tej wiedzy kucharze będą mogli poczuć się pewnie i bez prob­lemu odpowiedzieć na pyta­nia doty­czące jakości posiłków.

 

food_1Szkole­nie prak­ty­czne ma za zadanie przekazać wiedzę na temat przypraw­ia­nia za pomocą nat­u­ral­nych ziół i przypraw pojaw­ia­ją­cych się na naszym rynku w coraz to więk­szej ilości i różnorod­ności. Opanowanie przy­go­towywa­nia potraw na bazie nat­u­ral­nych pro­duk­tów oraz przypraw bez uży­cia szkodli­wych dodatków chemicznych pomoże pod­nieść stan­dard ser­wowanych posiłków . Szkole­nie daje możli­wość zapoz­na­nia się z wieloma nowymi tech­nikami gotowa­nia, nowymi pro­duk­tami (dostęp­nymi na rynku) oraz zdrowymi potrawami zysku­ją­cymi ostat­nio coraz więk­szą pop­u­larność. Więk­szość potraw przy­go­towuje się niesamowicie szy­bko a więk­szość skład­ników jest niedroga i łatwo dostępna co czyni tę kuch­nię niezwykle atrak­cyjną. Uczest­nicy szkole­nia oprócz przys­wo­je­nia sobie tech­nik przy­go­towywa­nia tych łatwych potraw poz­nają sposoby ser­wowa­nia ich w różnych kom­bi­nac­jach co poz­woli pobudzić ich fan­tazję zawodową umożli­wia­jąc im samodzielne opra­cow­a­nia kole­jnych ciekawych propozy­cji potraw.

zupaWśród tem­atów zajęć prak­ty­cznych pojawią się takie jak, zupa bez wegety i magi, zas­tosowanie mąki groszkowej w panierowa­niu i smaże­niu, nie­s­tandar­d­owe sosy i dipy (sos z orzechów, chut­n­eye) desery bez cukru, domowe lody w 3 min­uty, wegańskie ciasta (szar­lotka bez pieczenia, sernik agarowy), pasty do pieczywa (hum­mus), shaki i kok­ta­jle, dusze­nie warzyw (curry, leczo), makarony inaczej, sushi i wodor­osty, sałatki i surówki, pesto i zioła, pierożki po włosku i indyjsku (cal­zone, samosy) oraz wiele innych.

 

Korzyści dla uczest­ników szkoleń

 1. Zdoby­cie doświad­czenia w przy­go­towa­niu potraw pod okiem doświad­c­zonych trenerów

 2. Zapoz­nanie się z nowymi pro­duk­tami spoży­w­czymi pojaw­ia­ją­cymi się na rynku

 3. Możli­wość kon­frontacji oraz wymi­any swo­jej wiedzy z pra­cown­ikami innych restauracji

 4. Zdoby­cie sze­rok­iej wiedzy z zakresu praw­idłowego żywienia

 5. Mate­ri­ały szkole­niowe, książka kucharska

Korzyści dla pracodawców

 1. Przeszkoleni i kwal­i­fikowani pracownicy

 2. Nowe pomysły na wiz­erunek swo­jej firmy

 3. Możli­wość wprowadzenia nowych, zdrowych i mod­nych dań do karty menu

 4. Możli­wość wprowadzenia oznaczeń do potraw w kar­cie menu: bez cukru, bezg­lutenowe, wege­tari­ańskie, wegańskie

 5. Pozyskanie nowych klien­tów restauracji

Aktu­al­ności

UWAGA!!!

 • Obec­nie prowadz­imy nabór do ostat­niej już 10 grupy szkole­niowej. Doku­menty rekru­ta­cyjne oraz har­mono­gram zna­j­duje się na stronie inter­ne­towej w zakładce “mate­ri­ały do pobra­nia” . Doku­menty rekru­ta­cyjne można złożyć drogą elek­tron­iczną lub oso­biś­cie w biurze pro­jektu.  UWAGA!  Liczba miejsc ogranic­zona, liczy się kole­jność zgłoszeń. SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
 • 26.08.2014 zaję­cia rozpoczyna 9 grupa szkole­niowa.  Szkole­nie odby­wać się będzie w klu­bie X-Demon w Zielonej Górze
 • 30.06.2014 udział w szkole­niu rozpoczęła grupa 8 . Har­mono­gram zajęć zna­j­duje się na stronie inter­ne­towej w zakładce “Mate­ri­ały do pobrania”
 • 09.06.2014 udział w szkole­niu rozpoczęła grupa 7. Har­mono­gram zna­j­duje się na stronie inter­ne­towej w zakładce “mate­ri­ały do pobrania”

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

Powrót